Εκπαίδευση ενηλίκων, απόκτηση διδακτικής επάρκειας

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης προκύπτει η ανάγκη γνώσης των αρχών και της μεθοδολογίας της εκπαίδευσης ενηλίκων και η απόκτηση διδακτικών ικανοτήτων από εν ενεργεία και υποψήφιους εκπαιδευτές σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η κατάρτιση των εκπαιδευτών και η αποτελεσματικότητα των αντίστοιχων προγραμμάτων, τα οποία υλοποιούν, προς όφελος των ίδιων των ενήλικων εκπαιδευόμενων και της κοινωνίας. 

ΣΚΟΠΟΣ

Επιμόρφωση στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, βελτίωση και απόκτηση διδακτικών ικανοτήτων.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές και απόφοιτοι διαφορετικών ειδικοτήτων, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων από άλλες ειδικότητες, οι οποίοι θα επιμορφωθούν και θα αποκτήσουν δεξιότητες διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να αποσαφηνίζουν τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων, τις έννοιες της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, καθώς και τις ακολουθούμενες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων, τα εμπόδια μάθησης που αντιμετωπίζουν και τις προϋποθέσεις μάθησής τους

 • να σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες: α) μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών, β) εναρκτήρια συνάντηση - διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου, γ) καθορισμός σκοπού, περιεχομένου και στόχων, δ) επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων - διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, ε) αξιολόγηση

 • να κάνουν χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων με σκοπό την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων - βιωματική μάθηση

 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μικροδιδασκαλίες (εργαστήριο)

 • να κατανοούν την έννοια της δυναμικής της ομάδας και το ρόλο τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων (διαμόρφωση συνεργατικού μαθησιακού κλίματος, επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων)

 • να αποδίδουν έμφαση στην αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης και στην εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων - θεωρητικό πλαίσιο

 • Προφίλ του ενήλικα εκπαιδευόμενου – μαθησιακά χαρακτηριστικά

 • Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές δια βίου μάθησης

 • Διδασκαλία σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

 • Η εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες (μέθοδοι, τεχνικές, μέσα)

 • Σχεδιασμός διδακτικών ενοτήτων και μικροδιδασκλίας

 • Αξιολόγηση διδασκαλίας - αυτοαξιολόγηση

 • Τεχνικές και παρουσίαση μικροδιδασκαλιών

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) εκπαίδευση ενηλίκων σε ομάδες και β) σχεδιασμός και παρουσίαση μικροδιδασκαλίας

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη – πολιτιστικές δραστηριότητες

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στο θεωρικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

 • Επεξεργασία των μαθησιακών χαρακτηριστικών των ενηλίκων, των εμποδίων και των προϋποθέσεων αποτελεσματικής μάθησης

3η ΜΕΡΑ

 • Παρουσίαση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τη Δια βίου μάθηση

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

4η ΜΕΡΑ

 • Προσέγγιση της εκπαίδευσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

5η ΜΕΡΑ

 • Παρουσίαση ενός τυπικού εκπαιδευτικού προγράμματος ενηλίκων: α) διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών, β) εναρκτήρια συνάντηση – διαμόρφωση εκπαιδευτικού συμβολαίου, γ) καθορισμός σκοπού, περιεχομένων και στόχων, δ) επιλογή τεχνικών και εποπτικών μέσων - διαμόρφωση εκπαιδευτικού χώρου, ε) αξιολόγηση

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στη δυναμική της ομάδας

 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή

9η ΜΕΡΑ

 • Χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών και εποπτικών μέσων

 • Συνεργατική και βιωματική μάθηση

10η ΜΕΡΑ

 • Έννοια και περιεχόμενο της μικροδιδασκαλίας

 • Σχεδιασμός και οργάνωση μικροδιδασκαλίας

11η ΜΕΡΑ

 • Παρουσίαση και συζήτηση μικροδιδασκαλιών

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες