Καλέστε: (+30) 889 555 432

Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες σε εργασιακό περιβάλλον. Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

Διοργανωτής σεμιναρίου: HM studies and publishing

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος

Γλώσσα: Αγγλικά, Ελληνικά

Διάρκεια: 14 ημέρες μαθημάτων & 2 μετακινήσεων

Αριθμός συμμετεχόντων: Προϋπόθεση ένας ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων

Πολιτιστικές δραστηριότητες: Ναι

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης: Ναι

Ημερομηνίες διεξαγωγής

 • 10 Δεκεμβρίου έως 23 Δεκεμβρίου 2018
 • 21 Ιανουαρίου έως 3 Φεβρουαρίου 2019
 • 18 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2019
 • 4 Μαρτίου έως 17 Μαρτίου 2019
 • 1 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2019
 • 29 Απριλίου έως 12 Μαΐου 2019
 • 13 Μαΐου έως 26 Μαΐου 2019
 • 27 Μαΐου έως 9 Ιουνίου 2019
 • 10 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2019
 • 24 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου 2019
 • 8 Ιουλίου έως 21 Ιουλίου 2019
 • 22 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019
 • 5 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου 2019
 • 2 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2019
 • 16 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2019

 

 


 
 
 

 

 

 

 

 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πολυπλοκότητα των νέων αναγκών σε ένα εργασιακό περιβάλλον, απαιτεί ένα είδος διοίκησης που δεν αρκείται στην κάλυψη των γραφειοκρατικών, λειτουργικών και εκτελεστικών λειτουργιών. Οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες δρομολογούν τη μετάβαση από τον «διευθυντή» ενός οργανισμού στον ηγέτη μιας εργασιακής δομής ή συστήματος, από τη «διαχειριστική» (transactional) διοίκηση στη «μετασχηματιστική» (transformational) ηγεσία, όπου βασική της παράμετρος είναι το «όραμα» και σημαντική της διάσταση αποτελεί η έννοια του «κοινού οράματος». Μέσα από τέτοιες συνθήκες αναπτύσσονται επαγγελματικά οι εργαζόμενοι και βελτιώνεται συνολικά το εργασιακό περιβάλλον.

Ο ηγέτης είναι το πρόσωπο που λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις, έχει ως έργο του τη διεύθυνση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της ομάδας που αποβλέπουν στην υλοποίηση κοινών στόχων, επηρεάζει τα μέλη μιας οργανωμένης ομάδας να θέτουν και να υλοποιούν κοινούς στόχους.

Παράλληλα, ο σεβασμός στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εμπλεκόμενων μελών, η διάκριση και η άμβλυνση εξωτερικών παραγόντων που ενδεχόμενα θα μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ομαλή  λειτουργία του εργασιακού περιβάλλοντος, η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, η συνεχή παροχή στήριξης στους συναδέλφους του και ιδιαίτερα στους νεότερους, η αναγνώριση, η παροχή ανατροφοδότησης, η ενίσχυση, η δημιουργία ομάδων προγραμματισμού, στις οποίες συμμετέχει και ο ίδιος, η κατανόηση ότι οι εργαζόμενοι μαθαίνουν και αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς, καθώς και ότι έχουν διαφορετικές προσωπικότητες και πιστεύουν σε διαφορετικές αξίες και, τέλος, η ανάληψη των ευθυνών που έχει ως ηγέτης αποτελούν σημαντικά στοιχεία της ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

ΣΚΟΠΟΣ

Επιμόρφωση στο πεδίο της οργάνωσης και διοίκησης εργασιακών μονάδων ή επαγγελματικών οργανισμών, ειδικότερα σε ότι αφορά την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων από στελέχη που επιφορτίζονται με την ευθύνη της διοίκησης, με βάση τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όφελος της κοινωνίας.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ

Φοιτητές και απόφοιτοι διαφόρων ειδικοτήτων, εν ενεργεία εργαζόμενοι ή/και εκπαιδευτές σε δομές δια βίου μάθησης, οι οποίοι εντάσσονται ως εκπαιδευόμενοι σε δομές δια βίου εκπαίδευσης και ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν στην ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίσουν τα μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και τη σύνδεσή τους με την Επιστήμη της Διοίκησης στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

 • να κατανοήσουν τις λειτουργίες του σχεδιασμού και προγραμματισμού ενός έργου

 • να αντιληφθούν τη διάσταση της ηγετικής λειτουργίας, που σχετίζεται με τη μορφοποίηση, διάδοση και μετασχηματισμό κοινωνικών αξιών

 • να καλλιεργήσουν δεξιότητες που δραστηριοποιούν τα κίνητρα του προσωπικού

 • να αναπτύξουν δεξιότητες για τη δημιουργία κατάλληλου επικοινωνιακού περιβάλλοντος και εφαρμογής αποτελεσματικών επικοινωνιακών τεχνικών

 • να κατανοήσουν τη διαδικασία που ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και οδηγεί σε ορθολογικές και λειτουργικές αποφάσεις ή λύσεις σε προβλήματα που ανακύπτουν

 • να αναγνωρίζουν τη ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της ικανότητας λήψης αποφάσεων

 • να είναι σε θέση να διευκολύνουν τους εργαζόμενους στην πραγματοποίηση καινοτομιών

 • να αναγνωρίζουν την ικανότητα ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε τρίτους

 • να αποκτήσουν δεξιότητες ανατροφοδοτικής επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, πειθούς και διαχείρισης συγκρούσεων

 • να καταστούν ικανοί να οργανώνουν και να διαχειρίζονται τον χρόνο τους

 • να είναι ικανοί να εφαρμόζουν πρακτικές και τεχνικές αξιολόγησης 

 • να αποκτήσουν μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το ρόλο των ΤΠΕ σε ένα εργασιακό περιβάλλον

 • να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικές με την ορθολογική διαχείριση και την παραγωγική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας παραγωγικής μονάδας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Έννοια και θεωρίες ηγεσίας

 • Το προφίλ του ηγέτη και η φύση της σχολικής ηγεσίας

 • Διοίκηση ολικής ποιότητας

 • Διοικητικές ικανότητες επικοινωνίας και ικανότητα διοίκησης ομάδας

 • Διευθέτηση συγκρούσεων και λήψη αποφάσεων

 • Αξιολόγηση παραγόμενου έργου

 • Μοντέλα διοίκησης 

 • Ικανότητα ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων

 • Ικανότητα στοχοθεσίας και προσωπικού σχεδιασμού

 • Ικανότητα προσωπικής οργάνωσης του χώρου και του χρόνου

 • Ηγεσία και εκπαιδευτικές καινοτομίες

 • Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 • Δια ζώσης διδασκαλία: παρουσίαση των θεωρητικών πτυχών του περιεχομένου

 • Βιωματικά εργαστήρια: α) ποικιλόμορφο και ενθαρρυντικό περιβάλλον για μελέτη και κατανόηση των θεμάτων μέσα από βιωματικές δράσεις, διαμόρφωσης ομάδας, προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, πρακτικά εργαστήρια, β) ενεργός και βιωματική συμμετοχή μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ, γ) αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμός ομάδας

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1η ΜΕΡΑ

 • Καλωσόρισμα - αλληλογνωριμία

 • Ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα

 • Εκπαιδευτικό συμβόλαιο

2η ΜΕΡΑ

 • Εισαγωγή στα παιδαγωγικά μοντέλα και τις θεωρίες μάθησης και τη σύνδεσή τους με την Επιστήμη της Διοίκησης στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

3η ΜΕΡΑ

 • Έννοια και θεωρίες ηγεσίας

 • Το προφίλ του ηγέτη 

4η ΜΕΡΑ

 • Διοικητικές ικανότητες επικοινωνίας

 • Διευθέτηση συγκρούσεων και λήψη αποφάσεων

5η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση παραγόμενου έργου

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργασιακό περιβάλλον

6η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

7η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

8η ΜΕΡΑ

 • Πρακτικές ανάθεσης διοικητικών καθηκόντων

 • Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

9η ΜΕΡΑ

 • Ηγεσία και καινοτομίες

10η ΜΕΡΑ

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην οργάνωση και διοίκηση 

11η ΜΕΡΑ

 • Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργασιακό περιβάλλον

12η ΜΕΡΑ

 • Αξιολόγηση και απολογισμός του προγράμματος

 • Ανάπτυξη δικτύου ανταλλαγής καλών πρακτικών

 • Απονομή πιστοποιητικού

 • Προετοιμασία της τελικής έκθεσης των καθημερινών αξιολογήσεων

13η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες

14η ΜΕΡΑ

 • Ελεύθερος χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες