Όροι και προϋποθέσεις

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταβάλουν το 30% του συνόλου του οφειλόμενου ποσού 6 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται με την εγγραφή, την πρώτη ημέρα του προγράμματος.
Εφόσον το πρόγραμμα ακυρωθεί με ευθύνη των διοργανωτών, το σύνολο του καταβληθέντος ποσού επιστρέφεται στους συμμετέχοντες.